8 Reasons to leave your job

  • Marketingออกจากงานหรือไม่ลาออก?  8 เหตุผลที่ควรลาออก

    ออกจากงานหรือไม่ลาออก? 8 เหตุผลที่ควรลาออก

    เราทุกคนต้องเจอวันที่แย่ในที่ทำงาน บางครั้งมันก็แย่จนเราสาบานว่าเราจะจากไปในวันรุ่งขึ้น แต่เราต้องการที่จะจากไปจริงหรือ? การมีวันที่แย่ในที่ทำงานไม่เคยเป็นเหตุผลที่จะลาออกจากงานของคุณ! อันที่จริง การตัดสินใจออกจากงานไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งก็ยากที่จะออกจากสถานที่ที่คุณทำงานมาหลายปี ดังนั้น หากคุณสับสนว่าจะลาออกจากงานหรือไม่ ให้อ่านบทความนี้ หากคุณมีเหตุผลเหล่านี้ อาจถึงเวลาแล้ว 1- คุณยังคงเรียนรู้อยู่หรือไม่? เหตุผลที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการคงอยู่ในงานของคุณคือความต่อเนื่องของการเรียนรู้ หากบริษัทของคุณยังคงเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะของคุณ การลาออกถือเป็นการตัดสินใจที่ผิด แต่ถ้าไม่เรียนล่ะ? การอยู่ในที่ที่ไม่รวมกันเป็นคุณในฐานะบุคคลและในฐานะพนักงาน เป็นเพียงการถ่วงเวลาคุณจากสิ่งที่คุณทำได้สำเร็จ…

    Đọc thêm »
Back to top button