Data science

ไฮไลท์ของวิดีโอ: ลดความเสี่ยงและเร่ง MLO ด้วยการตรวจสอบและอธิบาย ML

ในการนำเสนอด้านล่าง Amit Paka ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และผู้ร่วมก่อตั้งจากเพื่อนของเราที่ Fiddler AI ได้พูดที่ Machine Learning in Finance Summit เกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสอบและ AI ที่อธิบายได้ (XAI) ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว InsideBIGDATA ฟรี เข้าร่วมกับเราบน Twitter: @InsideBigData1 – https://twitter.com/InsideBigData1

  • บ้าน
  • Business
  • Data science
  • Marketing
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button